Orientační ceník

vedení daňové evidence: měsíční paušál od 500,– Kč
vedení účetnictví: měsíční paušál od 1000,– Kč
zpracování statistických výkazů: od 2500,– Kč
zpracování dotace: od 6000,– Kč + provize po získání zpracované dotace 2 % z částky dotace
daňové přiznání fyzická osoba : od 2300,– Kč včetně přehledu OSSZ a ZP
daňové přiznání právnická osoba: od 10000,– Kč včetně závěrky a příloh

Ceny stanovujeme individuálně po dohodě s klientem dle množství dokladů a dalších požadavků klienta. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Vítáme Vás na našem webu JB Účetnictví

Všechny účetní jednotky, které vedou účetnictví v plném rozsahu, musí vést tyto čtyři účetní knihy: deník, hlavní knihu, knihu analytických účtů a knihu podrozvahových účtů.

Účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, nemusí vést knihu analytických účtů a knihu podrozvahových účtů. Deník a hlavní kniha jsou však závazné i pro účetní jednotky vedoucí účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

Deník

V deníku (denících) jsou účetní zápisy uspořádány z hlediska časového (chronologicky). Každá účetní jednotka může vést buď jeden deník nebo více deníků. Jestliže účetní jednotka vede pouze jeden deník, tak jsou v něm zaúčtovány všechny účetní doklady v daném účetním období, tak jak šly časově za sebou. Většina větších účetních jednotek však vede pro větší přehlednost více deníků. Každý deník je veden pro danou účetní oblast, např. deník bankovního účtu, deník vydaných faktur, deník přijatých faktur… V každém deníku by měly být o každém účetním dokladu uvedeny základní údaje (tj. číslo daného účetního dokladu, jeho krátký slovní popis, datum vystavení účetního dokladu, účtovací předpis – čísla účtů stran MD/DAL a částka).

Hlavní kniha

V hlavní knize jsou účetní zápisy uspořádány z hlediska věcného (systematicky). Hlavní kniha zahrnuje syntetické účty podle účtového rozvrhu , které obsahují minimálně tyto informace:
zůstatky účtů ke dni, k němuž se otevírá hlavní kniha
souhrnné obraty strany MD a DAL účtů, alespoň za kalendářní měsíc, vybrané účetní jednotky denně
zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka

Účetní jednotky nesmějí zřizovat účty mimo účtový rozvrh a účetní knihy. Všechny účetní zápisy v hlavní knize jsou zachyceny souvztažně a podvojně.

Analytické účty

Analytické účty účetní jednotky vytvářejí v rámci syntetických účtů, podrobněji tedy zachycují účetní zápisy v hlavní knize. Analytické účty zajišťují členění syntetických účtů podle potřeb účetní jednotky. Peněžní částky v knihách analytických účtů musí odpovídat příslušným souhrnným peněžním částkám obratů nebo zůstatků syntetických účtů, k nimž se tyto účty vedou.

Podrozvahové účty

V knihách podrozvahových účtů se uvádějí účetní zápisy, které se neprovádějí v deníku nebo hlavní knize. Na těchto účtech se sledují důležité skutečnosti nutné pro posouzení majetkoprávní situace účetní jednotky. Účtuje se v účtových skupinách 75 až 79. Na podrozvahových účtech se sleduje např. najatý majetek v leasingu, zástavní práva, odepsané pohledávky do jejich zániku, pohledávky nebo závazky z opcí…